Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Detta står Dackegymnasterna för
Nedan kan du ta del av vår värdegrund samt var vi står i frågor som rör:
Alkohol, doping och droger
Etik, jämställdhet och integration 
GDPR (integritetspolicy)
Värdegrund
Vår värdegrund fungerar som ledstjärna för föreningens alla medlemmar.

Om vi känner oss osäkra i vårt bemötande av varandra eller om vi känner oss osäkra i andra situationer ska Dackegymnasternas värdegrund hjälpa oss.


Medlemmarna i Dackegymnasterna skall känna till och följa gällande värdegrund. 

Värdegrunden bygger på ledorden:


Glädje & Gemenskap

Vi gläds och utvecklas tillsammans och vi lär för livet.


Trygghet & Respekt

Vi visar förståelse för varandra i föreningen genom lyhördhet, gemensamma mål och riktlinjer.


Engagerad
Vi delar aktivt med oss och tar emot kunskap på olika nivåer. 

Alkohol, dopning och droger

Vi vill inom Dackegymnasterna bedriva vår idrott så att den utvecklar barn och ungdomar positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Genom deltagande i Dackegymnasternas olika verksamheter vill vi verka för att barn och ungdomar får lära sig att värna om sin kropp samt i förningen möta ledare och äldre aktiva som fungerar som positiva förebilder.


Därför har vi tagit fram följande riktlinjer gällande alkohol, dopning och droger:

 • Våra ledare ska vara positiva förebilder. Våra barn gör som vi gör, inte som vi säger.
 • Att ingen alkohol får förekomma, varken bland ledare eller aktiva, i samband med verksamhet för barn och ungdomar, t ex träningsläger eller tävlingar. 
 • Att ingen alkohol får serveras vid sammankomster inom föreningen där ledare är under 18 år. 
 • I samband med ledarträffar upplysa och påminna om vår policy för alkohol, dopning och droger.
 • Dackegymnasterna tar starkt avstånd från alla former av dopning och droger. 
Etik, jämställdhet och integration
Dackegymnasterna är en ideell förening som vänder sig till barn och ungdomar som vill träna gymnastik. Vår verksamhet är öppen för alla som vill oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar. Vi utformar vår verksamhet så att den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap. 

 

Dackegymnasterna ska därför verka för:
 • att god social gemenskap, positiv idrottsanda och respekt för allas lika värde främjas. 
 • att alla har likvärdiga möjligheter att delta i och utvecklas inom våran idrott.  
 • att öka intresset för att träna gymnastik hos pojkar. Ca 80 % av alla aktiva inom Svenska Gymnastikförbundet är flickor.  
 • för öka intresset för gymnastik bland barn och ungdomar med invandrarbakgrund. 
Som gymnast i Dackegymnasterna ska jag:
 • vara en god förebild och representant för föreningen i alla sammanhang genom att uppföra och uttrycka mig på ett bra och positivt sätt.  
 • på tävling uppträda sportsligt gentemot både lagkamrater och medtävlanden.  
 • avstå från alla former dopning och droger. 
 • stötta och hjälpa mina kamrater i med- och motgångar. 
 • alltid göra mitt bästa utifrån mina förutsättningar.

Som ledare i Dackegymnasterna ska jag:

 • erbjuda alla gymnaster en trygg och lärorik miljö. 
 • vid träning utgå från varje gymnasts individuella förutsättningar. 
 • stötta alla gymnaster genom engagemang och uppmuntran. 
 • vara en god förebild och representant för föreningen i alla sammanhang genom att uppföra och uttrycka mig på ett bra och positivt sätt.  
Som förälder i Dackegymnasterna ska jag:  
 • vara en förebild för mina och andras barn när det gäller uppförande och språkbruk. 
 • stötta mitt och andras barn genom engagemang och uppmuntran.  
 • efter egen förmåga stödja och hjälpa till i föreningen.
Integritetspolicy för Dackegymnasterna
Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Föreningen Dackegymnasterna (org.nr. 829500–8422) Hejaregatan 7, 352 46 Växjö, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Dackegymnasterna har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (exempelvis träningsverksamhet, medlemsmöten och försäkringar), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och Växjö kommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen

 • Föreningsadministration

 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet

 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

 • Licens- och försäkringshantering

 • Ansökan om bidrag

 • Sammanställning av statistik och uppföljning

 • Utbildningar arrangerade av föreningen

 • Kontakt med medlem

 • Besök på vår hemsida

 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Föreningen kan behöva dela personuppgifter med bland annat Riksidrottsförbundet, distriktsidrottsförbund och/eller specialidrottsförbund, i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden. I samma syfte kan personuppgifterna även behöva delas med exempelvis Växjö kommun och försäkringsbolag.

Om föreningen måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis bli aktuellt om du anmäler dig till en tävling i tredje land eller på annat sätt representerar förbundet internationellt.

Dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Deltagande i föreningens träningsverksamhet

Avtal

Licens- och försäkringshantering

Avtal

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

Avtal

Ansökan om bidrag

Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av föreningen

Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke

Kontakt med föreningen

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning och ibland samtycke

 

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dackegymnasterna kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Du kan själv uppdatera dina personuppgifter genom att logga in på www.dackegymnasterna.se som medlem/målsman. En engångskod skickas då till din e-post varvid du kan logga in och uppdatera dina eller ditt barns personuppgifter.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt

 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta kansliet eller styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du kansliet eller styrelsen genom kansli@dackegymnasterna.se

 
 
Stöd Dackegymnasterna
 
 
Våra sponsorer